uber-login

 

Nieuws

Doe mee aan de peiling palliatieve zorg

Werk je in de zorg of in het sociaal domein met mensen in depalliatieve levensfase? Dan nodigen we je uit om mee te doen aan een korte tweejaarlijkse peiling om inzicht te krijgen in je ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Daarmee bedoelen we het herkennen van patiënten in de palliatieve fase en het voeren van gesprekken met patiënten en naasten over hun waarden, wensen, behoeften en behandelgrenzen.

Het doel van de peiling is om te ontdekken wat jou kan helpen bij markering en proactieve zorgplanning en wat er beter kan rondom deze thema’s. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten en is mogelijk tot en met 31 maart 2024.

Lees meer

Handreiking financiering palliatieve zorg 2024

De nieuwe versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg is op Palliaweb gepubliceerd. 

De Handreiking financiering palliatieve zorg geeft een overzicht van de mogelijkheden van financiering. Het doel van de Handreiking is de zorgverleners thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en tal van samenwerkingsverbanden zo goed mogelijk te ondersteunen als het gaat om de financiering van palliatieve zorg.

Lees meer

Publicatie richtlijn Zorg in de stervensfase

De richtlijn ‘Zorg in de stervensfase’ is gepubliceerd op Pallialine. Deze richtlijn is gericht op volwassenen (18 jaar en ouder) in de stervensfase, ongeacht de setting waarin zij verblijven. De stervensfase gaat in op het moment dat het overlijden zich onafwendbaar aandient en omvat de laatste dagen (tot zeven dagen) van het leven. De aanbevelingen zijn gericht op wat haalbaar is om te doen in de laatste levensdagen.

Lees meer

Geef hospicezorg een goede plek in de verkiezingsprogramma’s en de formatie van het nieuwe kabinet

De Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) en Vrijwilligers Palliatieve Zorg Nederland (VPTZ Nederland) hebben een brief gestuurd naar de politieke partijen om palliatieve terminale zorg en hospicezorg een goede plek te geven in het verkiezingsprogramma en de toekomstige formatie van het nieuwe kabinet. In het vorige regeerakkoord stond de ambitie om de palliatieve zorg, inclusief hospices, te versterken. We zijn blij met deze ambitie en met de stappen die zijn gezet, maar we zijn er nog lang niet.

Lees meer

Waardigheid vanuit patiënt en zorgverlener perspectief

In de HOPEVOL studie zijn de behoeften en wensen van mensen in de palliatieve fase en hun naasten in beeld gebracht. Daarbij is ook specifiek aandacht besteed aan waardigheid, zowel voor patiënten als voor zorgverleners. De resultaten zijn gepresenteerd op het internationale congres van het EAPC (European Association Palliative Care) in Rotterdam, juni 2023.

Lees meer

Leren van patient ervaring, het SYMPAL+ project

Bij de pilotstudie SYMPAL+ is gekeken of het mogelijk is om gegevens en symptoomlast van patienten, die verblijven in een hospice, te verzamelen en terug te geven zonder extra registratielast. Daarna is bepaald welke data het meest relevant waren om te verzamelen en terug te geven. Vervolgens is gekeken hoe de gegevens het beste gedeeld kunnen worden met de deelnemende zorgverleners en managers. Doel is om van de gegevens te kunnen leren en te komen tot betere zorg voor patiënten in hospices. Op het internationale congres van het EAPC (European Association Palliative Care) in Rotterdam, juni 2023, zijn de resultaten gepresenteerd.

Lees meer

Persbericht beleidsadvies HOPEVOL: Eerste grootschalige onderzoek hospicezorg

Voor de eerste keer is een grootschalig onderzoek naar hospicezorg in Nederland uitgevoerd, onder de naam HOPEVOL. HOPEVOL is het acroniem voor HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase VOLgt. Het doel van het project is om op basis van onderzoek naar de huidige stand van zaken in Nederlandse hospices, adviezen op te stellen voor een toekomstbestendige hospicezorg.

Lees meer

Pilot droge mond: interview met Everlien de Graaf

Het is een groot probleem voor cliënten in hun laatste levensfase. Maar liefst 77 % van de cliënten ervaren bij opname in een hospice van de Associatie Hospicezorg Nederland een droge mond. Waarbij 65 % een matige tot hoge intensiteit van deze klacht ervaren.

Lees meer

Kostprijs hospicezorg

De Associatie Hospicezorg Nederland streeft naar een eenduidige, passende en robuuste financiering van de hospicezorg. Het is van groot belang dat kwalitatief hoogstaande hospicezorg ook in de toekomst beschikbaar blijft voor cliënten en hun naasten, die hiervoor willen kiezen.

Lees meer

Vernieuwd PREZO Hospicezorg gaat uit van waarden en dilemma’s

Op 29 september is het vernieuwde PREZO Hospicezorg gelanceerd. De PREZO prestaties, domeinen, pijlers en voorwaarden hebben in het kwaliteitsmodel plaatsgemaakt voor zes waarden. Zij vormen het vertrekpunt voor patiëntgerichte zorg. Het is de visie van kwaliteitsaanjager Perspekt dat kwaliteit ontstaat in gesprekken met betrokkenen over de dagelijkse praktijk en dilemma’s. PREZO Hospicezorg helpt organisaties om kwaliteit gestructureerd en op een cyclische, methodische manier te ontwikkelen.

Lees meer

AHzN treedt toe tot Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland

De Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) is op 17 juni 2021 toegetreden tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).
Voor zorgvragers en hun naasten heeft samenwerking binnen één landelijke organisatie, de coöperatie PZNL, een meerwaarde voor de verbetering van de palliatieve en terminale zorg.

Lees meer

Doorontwikkeling keurmerk PREZO Hospicezorg

Het keurmerk PREZO Hospicezorg is aan een doorontwikkeling toe. Hiermee is in 2020 gestart door Perspekt in samenwerking met de Associatie Hospicezorg Nederland. Deze zomer zal bij twee hospices een pilot uitgevoerd worden. Het ligt in de bedoeling om na de zomer met het nieuwe keurmerk te kunnen starten.

Lees meer

Trendanalyse Palliatieve Zorg

De kwaliteit van leven in de laatste levensfase behoeft zorgvuldige aandacht. Voor zorgvrager én omgeving. Dat besef nestelt zich sinds de afgelopen maanden meer dan ooit in ons gemeenschappelijk bewustzijn. Goede beschikbaarheid en toegankelijkheid van palliatieve zorg in het hele land, is een voorwaarde om kwaliteit van leven, rouwen en sterven te bevorderen.

Lees meer

Gevolgen coronavirus op hospicezorg bij leden AHzN

Het coronavirus stelt de zorgsector voor grote uitdagingen. Het virus raakt iedereen.
De AHzN vindt het belangrijk om in kaart te brengen of en hoe high care hospicezorg op dit moment wordt uitgevoerd.
Wij vragen onze leden elke 2 weken een vragenlijst in te vullen om zodoende een goed beeld te krijgen van de gevolgen die het virus heeft op de zorgverlening.

Lees meer

Corona-nieuws

De AHzN volgt de ontwikkelingen rondom de corona uitbraak op de voet. Onder de leden delen we ter lering de huidige initiatieven en praktijkvoorbeelden. Voor niet-leden delen we informatie via palliaweb.

Lees meer

Afscheid Martin den Hartog

Per 1 maart neemt de voorzitter van het AHzN bestuur Martin den Hartog afscheid van de Associatie Hospicezorg Nederland. Martin gaat vanaf 1 maart 2020 aan de slag als voorzitter van de Raad van Bestuur bij AxionContinu in Utrecht.

Lees meer

Twee proefschriften over palliatieve zorg

De volgende twee proefschriften zijn hieronder beschikbaar om te downloaden: 'Exploring hospice care in the Netherlands' van Everlien de Graaf ‘When you have the most to lose, Anxiety in patients with cancer in the palliative phase: a systematic approach’ van Daniëlle...

Lees meer

Proefschrift Hospicezorg in Nederland

Persbericht Amsterdam, 15 maart 2018 Everlien de Graaf, promovenda bij prof. dr. Saskia Teunissen en het Expertise Centrum Palliatieve Zorg Utrecht, heeft op woensdag 15 maart haar proefschrift ‘Exploring hospice care in the Netherlands. Current practices and...

Lees meer

Vacature Onderzoeker in Opleiding Hospicezorg

Met het onderzoeksproject HOPEVOL wordt onderzocht hoe de kwaliteit van de hospicezorg er volgens zorgvragers -  patiënten en hun naasten - uit zou moeten zien. De nadruk in het project ligt op het verkrijgen van optimaal inzicht in welke mensen naar een hospice gaan,...

Lees meer

Nieuwe bestuursleden AHzN

Martin den Hartog en Marion Sonneveld zijn onlangs toegetreden tot het bestuur van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN). Martin den Hartog als voorzitter en Marion Sonneveld als bestuurslid. Zij vormen samen met Jaap Gootjes het driekoppige bestuur van de AHzN....

Lees meer

Handreiking financiering palliatieve zorg 2018

Met als doel de huidige knelpunten in de financiering van palliatieve zorg te verhelderen, heeft IKNL een werkgroep van gemandateerde (medische) professionals, zorgadministrateurs en beleidsmedewerkers gevraagd om ervaring en kennis uit te wisselen en suggesties te...

Lees meer

Brief staatssecretaris 11 juli

Deze brief bevat informatie over de aanpassing van de referentieperiode in de subsidieregeling voor de hospicezorg, het kwaliteitskader palliatieve zorg (en of geestelijke verzorging daarin inbegrepen is), het meenemen van het moment van gesprek over palliatieve zorg...

Lees meer

Palliantie. Meer dan zorg

In februari 2017 verscheen de managementrapportage 2016 van het ZonMw programma Palliantie. Deze rapportage over 2016 van het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de output van dit programma. Dit verslag beschrijft...

Lees meer

Palliatieve zorg op maat – rapport NZa

In juli 2017 is het rapport 'Palliatieve zorg op maat' van de Nederlandse Zorgautoriteit verschenen. Het ministerie van VWS geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat de huidige inrichting van de bekostiging voor patiënten meer voordelige dan nadelige...

Lees meer

Hospice Rozenheuvel behaalt keurmerk PREZO-hospicezorg

Tijdens de laatste ledenvergadering ontving Hospice Rozenheuvel in Rozendaal uit handen van Jaap Gootjes het certificaat en het bijbehorende schildje voor het behalen van het PREZO-hospicezorg keurmerk. De AHzN feliciteert Rozenheuvel met dit mooie resultaat.   ...

Lees meer

Reacties op nieuwsuur

Kamerbrief met reactie op uitzending Nieuwsuur over financiering palliatieve zorghttps://goo.gl/w37eHY Hospicezorg sneller beschikbaar op gewenste plek. Reactie Zilveren Kruis op financiële problematiek hospicezorg.http://goo.gl/uC5KWN 

Lees meer

Nieuwsuur aandacht hospicezorg

Het NPO programma Nieuwsuur is bezig met opnames en interviews bij leden van de AHzN in Alkmaar, Wilnis en De Bilt.Aanleiding is het ‘Algemeen Overleg Palliatieve Zorg’ tussen politieke partijen en staatssecretaris Van Rijn op 28 januari waarin de financiering van de...

Lees meer

Kwaliteitskeurmerk PREZO voor hospicezorg gelanceerd

[Persbericht, Utrecht, 19 november 2015] Op 18 november heeft Janneke Koningswoud, voorzitter van Associatie Hospicezorg Nederland, het eerste exemplaar van het PREZO Hospicezorg kwaliteitssysteem in ontvangst genomen. Dit instrument heeft de Associatie samen met...

Lees meer

Nieuw keurmerk PREZO Hospicezorg

Ruim anderhalf jaar werkte Perspekt samen met de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) aan het nieuwe keurmerk PREZO Hospicezorg (PREZO Hz). Het is klaar! 18 prestaties voor kwalitatieve goede hospicezorg zijn beschreven, de weging is vastgesteld en ondersteunende...

Lees meer

De AHzN gestart met het meten van kwaliteit van leven

De AHzN is gestart met het meten van de kwaliteit van leven van mensen die hospicezorg ontvangen. Met gebruik van een ‘app’ worden mensen die in hospices door het land verblijven gevraagd de mate van hun welbevinden te benoemen.Aan de hand van een beperkte set van...

Lees meer

14-10 1e Nationale congres voor Hospicezorg

Terminale zorg wordt steeds vaker in een hospice verleend. Daarom is het hoog tijd voor een congres specifiek voor hospicezorg.  Op dit 1eNationale Congres voor Hospicezorg wordt aandacht besteed aan– de hospicezorg anno nu– het samenspel tussen professionals en...

Lees meer

Landelijk onderzoek naar ANGST bij hospicepatiënten

[hospicedemeter.nl, Nieuws, 24 februari 2014] Danielle Zweers, promovenda leerstoel hospicezorg en oncologieverpleegkundige bij UMC Utrecht is een landelijk onderzoek naar ANGST bij hospicepatiënten gestart. Alle verpleegkundigen werkzaam in hospices die aangesloten...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This