uber-login

 

Thema’s

1 Onderzoek

De AHzN heeft zich sterk gemaakt om rondom hospicezorg twee leerstoelen in te richten, een aan de  Universiteit voor Humanistiek1 en een aan de Universiteit Utrecht2. Hiermee maakt zij het mogelijk om systematisch multidisciplinair onderzoek te verrichten naar de laatste levensfase om de hospicezorg met de daarbij passende deskundigheid in Nederland verder te ontwikkelen.

Het doen van onderzoek in de laatste levensfase is niet altijd een gemakkelijk bespreekbaar onderwerp dat snel op steun van zorgverleners en maatschappij kan rekenen. De gedachte leeft dat dergelijk onderzoek altijd een belasting is voor patiënt en naasten en daarmee niet past bij het streven naar optimale zorg met compassie. In de praktijk blijken patiënten en naasten in veel gevallen bereid hun ervaringen te delen vanuit een wens om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van betere zorg.

In afstemming met de leden en waar nodig met andere partijen worden onderzoeksvragen geformuleerd die kunnen helpen om veel voorkomende thema’s in de terminale zorg te begrijpen en te verbeteren.

Vier onderzoekslijnen

Op dit moment onderscheiden we vier onderzoekslijnen: 

  • Hospicezorg Nederland
  • Symptomen
  •  Angst
  • Stervenshouding

Lees meer

2 Leerwerkplatform – verder verbinden

In 2016 start de AHzN met een meer directe manier om de teams van aangesloten hospices bekend en vertrouwd te maken met het wat, waarom en hoe van het onderzoek binnen de AHzN. Er zijn voortdurend onderzoeksresultaten en kennis beschikbaar die het veld kunnen voeden en inspireren. Dit vraagt om gerichte verspreiding en verkenning van de mogelijkheden voor toepassingen in de praktijk.

Centrale doelstelling van het Leerwerkplatform Hospicezorg is de kennis binnen de hospices en de resultaten van het onderzoek dichter bij elkaar te brengen en een voortdurende uitwisseling en verbinding tussen onderzoek en praktijk mogelijk te maken.
Jaarlijks worden drie bijeenkomsten op wisselende locaties in het land georganiseerd door het AHzN-onderzoeksteam. Deze bijeenkomsten staan open voor alle zorgverleners uit de hospiceteams.

Bijeenkomsten Leerwerkplatform

  • Een inspiratiepresentatie aan de hand van recente AHzN onderzoeksresultaten
  • Uitwisseling over de betekenis ervan voor de praktijk
  • Verkenning van wat er nodig is om de resultaten te implementeren
  • Gedachtewisseling over aanvullende en nieuwe onderzoeksvragen.

Na iedere bijeenkomst stelt het onderzoeksteam een plan van aanpak op voor verdere verspreiding van resultaten, coaching bij implementatie en het uitwerken van nieuwe vragen.

Voor de agenda en verslagen klik hier.

Vraag van de week

Als u het inschrijft voor de Vraag van de week ontvangt u wekelijks een e-mail met een link naar een vraag over de hospicezorg.

In de Vraag van de Week is ruimte voor grote en kleine vraagstukken en dilemma’s van alle dag. Met de antwoorden bouwen we aan een hospice-kennisbank.

U kunt zich hier inschrijven.

3 De actualiteit – maatschappelijk, politiek en financieel

Regelmatig wordt het veld van de palliatieve zorg geconfronteerd met actuele vraagstukken op maatschappelijk, politiek en financieel terrein, die ook direct het werk binnen de hospicevoorzieningen raken. AHzN wil actief bijdragen aan een sterke positionering van de hospicezorg in het voortdurend veranderende veld van de palliatieve zorg: kansen zo veel mogelijk benutten en bedreigingen op basis van de verbinding tussen de verschillende hospicevoorzieningen gezamenlijk aanpakken.

De AHzN zet zich in om samen met relevante partners (zoals VPTZ, AcTiz, V&VN, Palliactief, IKNL) passende antwoorden te formuleren op deze actuele vraagstukken en wil ook langs deze weg de belangen behartigen van patiënt en naasten (bijv. keuzevrijheid) en van beroepsmatige en van vrijwillige zorgverleners (bijv. de kracht van gecombineerde inzet in de zorg).

4 Landelijke registratie

AHzN kent een samenwerkingsverband met het IKNL3 voor het opzetten van een hospiceregistratiesysteem, waarin zowel organisatorische als zorginhoudelijke gegevens kunnen worden vastgelegd. De doelstelling is om voor elke patiënt – vanaf opname in of gebruikmaking van de hospicevoorziening – gebruik te maken van één registratiesysteem voor gegevens als plaats van ‘herkomst’, opnameduur, diagnose, maar vooral ook symptomen, problemen en zorg tijdens de stervensfase.

Het hoger doel is een vermindering van de registratiedruk en het eenvoudig toegankelijk maken van data voor interne kwaliteitstoetsing, audits, onderzoek en onderwijs. Daarnaast kan de hospicezorg op die manier ook zichtbaar worden gemaakt in koppeling met bijvoorbeeld de Nationale Kankerregistratie (NKR), de huisartsinformatiesystemen en het CBS (waar hospicezorg geen herkenbare entiteit van zorg is).

1 Prof. dr. Carlo Leget, ethicus, met leeropdracht ‘Ethische en spirituele vraagstukken in de laatste levensfase’.
2 Prof. dr. Saskia Teunissen, verpleegkundige, met leeropdracht ‘Ontwikkelen en positioneren hospicezorg op basis van zorgbehoeften’.
3 Tot en met 2016 biedt IKNL de mogelijkheid voor hospicevoorzieningen om een aantal organisatie-gegevens te registreren in REPAL. Met ingang van 2017 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van REPAL.

Pin It on Pinterest

Share This