Lidmaatschap

Doelstellingen

Het lidmaatschap van de AHzN staat open voor organisaties die beroepsmatig betrokken zijn bij het aanbieden van hospicezorg. Hierbij valt te denken aan hospices, palliatieve units in verpleeghuizen en gespecialiseerde thuiszorgteams (in BTH’s).

De AHzN wil met haar leden gezamenlijk optrekken om haar doelstellingen optimaal te realiseren.
We richten ons onder andere op:

de kwaliteit van de hospicezorg: ontwikkeling, toetsing en borging van de kwaliteit onder meer door de ontwikkeling en het gebruik van PREZO hospicezorg

de continuïteit van gesprek met elkaar over de kwaliteit van de hospicezorg en met elkaar op zoek blijven naar mogelijke verbeteringen

het gezamenlijk optrekken in landelijke thema’s met andere gremia in de palliatieve zorg
de financiering van de hospicezorg door contacten met VWS, NZA, ZN etc.
het elkaar informeren en ondersteunen ten aanzien van regelgeving en financiering
onderzoek naar (wetenschappelijke) onderbouwing van de identiteit van hospicezorg
het instaan voor de ontwikkeling van de beroepsmatige tak van de hospicezorg met in achtneming van de vanzelfsprekende samenwerking met vrijwilligers;
De leden van de AHzN komen 6 keer per jaar bij elkaar. Leden worden tussentijds geïnformeerd over belangrijke – zorginhoudelijke, politieke en financiële – ontwikkelingen.

Voorwaarden

Het lidmaatschap van de AHzN staat open voor alle organisaties die hospicezorg verlenen aan mensen in de laatste fase van hun leven: zelfstandige hospices, hospices die zijn aangesloten bij een grotere organisatie, palliatieve units en aan specialistische thuiszorgteams in BTH’s.

De vereniging kent een kwaliteitssysteem, het PREZO-keurmerk Hospicezorg. De leden van de AHzN moeten aan de kwaliteitseisen van dit systeem voldoen om lid met keurmerk te zijn. Voldoen de leden nog niet geheel aan de eisen, dan kan het lid als ‘aspirant –lid worden toegelaten voor maximaal 1 jaar, te verlengen met nogmaals 1 jaar. Een behaald PREZO keurmerk is 3 jaar geldig.

De leden met keurmerk hebben stemrecht in de Algemene vergadering, een aspirant-lid heeft geen stemrecht. Beiden hebben verder dezelfde rechten en plichten ten aanzien van de vereniging;

Kosten

Het lidmaatschap van de Associatie Hospicezorg Nederland loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor organisaties die in de loop van het jaar lid worden gaat het lidmaatschap in op de datum van bevestiging van de aanmelding. Deze nieuwe leden betalen contributie over de resterende volledige kwartalen van het jaar waarin zij lid worden. Dit betekent dat contributie wordt betaald met ingang van het eerstvolgende kwartaal na datum bevestiging aanmelding.

De bijdrage voor 2023 is vastgesteld op €1.900,-. Het contributiebedrag wordt elk jaar in de ledenvergadering vastgesteld. In het eerste kwartaal van het betreffende kalenderjaar ontvangen de leden daarvoor een nota van de penningmeester.

Meer weten?

Stuur ons uw gegevens. Dan nemen wij contact met u op.