uber-login

 

De AHzN

Associatie Hospicezorg Nederland

De Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) is in 2014 ontstaan als opvolger van de Associatie High Care Hospices (AHCH). De AHCH werd opgericht 18 mei 2000 als vertegenwoordiging van de toenmalige high care hospices. Met de benoeming van de eerste hoogleraar hospicezorg in 2014 is het werkveld van de AHzN verbreed naar alle hospicevoorzieningen in Nederland.

De Associatie Hospicezorg Nederland maakt zich sterk voor hoogwaardige hospicezorg met een nadruk op kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding.

De AHzN wil door innovatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan het inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken van de kwaliteit van de geleverde zorg en zo veel als mogelijk in en vanuit hospices hoogwaardige palliatieve expertise in de praktijk borgen.

Samenwerken

De AHzN wil daarbij aansluiten bij nationale en internationale ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Als lid van de landelijke Kerngroep palliatieve zorg (Palliactief, Agora, Stichting Fibula, NFU, PalHAg, VPTZ, IKNL, AHzN), levert de AHzN een actieve bijdrage aan de samenwerking met andere belangrijke partijen om het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestalte te geven.

Het ZonMw programma Palliantie Meer dan zorg, dat onderdeel is van dit NPPZ heeft als doel de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Samenwerken, signaleren en stimuleren staan hierbij centraal.

PREZO-keurmerk

Vanaf 2014 hebben de AHzN en Perspekt samen gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskeurmerk voor de hospicezorg: PREZO Hospicezorg. Lees meer

Definitie hospicezorg

De AHzN ziet hospicezorg als multidimensionele zorg aan mensen in de palliatief terminale fase en hun naasten door een multidisciplinair team van formele en informele zorgverleners met als doel optimale kwaliteit van leven, rouw en sterven bereikbaar te maken.

Internationaal is hospicezorg als concept zichtbaar in de palliatieve zorg1

In Nederland is hospicezorg als concept nog onzichtbaar in de palliatieve zorg

hospice-care2

Hospicezorg is in de visie van de AHzN hoogwaardige palliatieve zorg die plaats vindt binnen de muren van een hospice, maar ook thuis vorm kan krijgen vanuit een hospice of ondersteund door een hospiceteam.

Hospicezorg is zorg voor mensen in de laatste weken van hun leven:

  • voor wie door omstandigheden thuis overlijden niet (meer) haalbaar blijkt te zijn (last resort zorg);
  • van wie het mantelzorgsysteem door (chronische) overbelasting dreigt te ontsporen wat tijdelijke ontlasting van zorg noodzakelijk maakt om het systeem weer in haar kracht te zetten/op kracht te laten komen (respijtzorg);
  • in een kwetsbare instabiele situatie die gerichte integrale zorg en begeleiding vraagt door een multidisciplinair team van beroepsmatige krachten en vrijwilligers met generalistische en specialistische competenties (probleemanalyse)2;
  • die in een crisis opgenomen dreigen te worden in een ziekenhuis (crisiszorg);
  • en is altijd persoonlijke zorg die tot stand komt in dialoog, in een sfeer van respect, nabijheid, gelijkwaardigheid en aanwezigheid met compassie;
  • die staat voor leven toevoegen aan de dagen in plaats van dagen aan het leven;
  • die gericht ondersteuning geeft aan de naasten zowel in de periode voor als in de periode na het overlijden van hun naaste.

Hospicezorg is als 24/7 zorg ook substitutiezorg: opnames in een ziekenhuis kunnen worden voorkomen en vervangen door een samenwerkingsverband van huisartsen, thuiszorg en hospiceteams in de eerste lijn.

Samenvattend, in en bij de hospicevoorzieningen die zijn aangesloten bij de AHzN, kunnen mensen terecht voor: last resort zorg, respijtzorg, probleemanalyse en crisiszorg.

 

NHWG. Naar het werk van de Canadian Palliative Association and Frank Ferris, MD.
2 Prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, Oratie ‘Verbinden en loslaten’, 2014

Pin It on Pinterest

Share This