uber-login

 

ANBI

ANBI status

De AHzN heeft bij de Belastingdienst de ANBI-status aangevraagd. Schenkingen en donaties aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vallen onder een fiscaal voordelig regime.

In het kader van de regelgeving rondom de ANBI-status is een verantwoording opgesteld die hieronder is weergegeven.

Missie van de AHzN

De Associatie Hospicezorg Nederland maakt zich sterk voor maatschappelijk verantwoorde hospicezorg in Nederland, die bereikbaar is voor iedereen en gedreven wordt door kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding om passende zorg te realiseren.

Visie van de AHzN

De AHzN doet dit door zich doelgericht interdisciplinair in te zetten voor optimalisering van de kwaliteit van hospicezorg en de best mogelijke bereikbaarheid van deze zorg voor mensen in de palliatieve fase. Deze inzet geeft zij vorm vanuit vier perspectieven: financiering, inhoudelijke ontwikkeling, communicatie en transparantie. AHzN-leden streven naar de in hun omgeving best passende teamsamenstelling van generalisten incl. vrijwilligers, specialisten en experts verdeeld over disciplines. Het continue ontwikkelen van hoogwaardige hospicezorg door innovatie, onderzoek en implementatie in afstemming met zorgvragers is het alomvattende doel. Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg vormt daarvoor de basis en het PREZO Keurmerk Hospicezorg de toetssteen.

De AHzN werkt aan een passende en dekkende bekostiging die recht doet aan hoogwaardige hospicezorg en ook verantwoord is voor Nederland. De leden dragen bij door kennis te delen waar de AHzN op haar beurt de leden als koepel vertegenwoordigt. Aangesloten hospices zijn zelfregulerende specialisten en experts op het gebied van hospicezorg, spannen zich in voor zelfevaluatie en het behalen van het Keurmerk. De AHzN draagt daarmee bij aan kwaliteitsborging en transparantie t.a.v. kwaliteit van zorg, tevredenheid van zorgvragers, de organisatie en financiering van de hospicezorg aanbieder. Door individuele keuzes van een aanbieder in dialoog met het eigen netwerk, bepaalt een lid welke rol hij neemt in de regio en wat het passende ontwikkeltraject is.

Strategische doelen 2018 – 2020

 1. De AHzN verstevigt proactief haar positionering, doordat leden een vanzelfsprekend erkende expertrol in de regio hebben en de AHzN een ‘kennisplatform’ is waar specifieke hospices kenniscentra zijn met een onderzoeks- en onderwijsrol om kennis te ontwikkelen en te verspreiden
 2. De AHzN werkt slagvaardig en verbonden samen met andere partijen, ter verbetering van de hospicezorg en palliatieve zorg. Hiertoe zet de AHzN in op uitbreiding van het aantal leden. Volume is nodig voor slagkracht richting stakeholders. Uitbreiding vraagt om een professioneel Stafbureau dat de AHzN ondersteunt.
 3. De AHzN streeft naar een vergroting van de impact van de AHzN op:
  1. Politiek en ministerie
  2. PZNL
  3. Verzekeraars
  4. ZonMW

 

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid AHzN

Het bestuur van de AHzN is gekozen vanuit haar leden. Bestuurders hebben een aantoonbare binding met een lid van de AHzN.

 • Voorzitter: Angela Kallewaard
 • Penningmeester: Miek van den Boogaard
 • Bestuurslid: Ingrid Heidema, Simone Koops-Ouwerkerk, Baukje Lijcklama à Nijeholt

De bestuursleden en expertgroepleden van de AHzN ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij kunnen reiskosten declareren indien de kosten worden gemaakt voor reizen in het kader van de AHzN maar niet zijnde de ALV of het LWP.

Rooster van aan- en aftreden bestuursleden juni 2023.pdf

Gegevens AHzN

AHzN, Molendries 12, 5131ZM Alphen NB.
secretariaat@ahzn.nl
KvK 34167687
RSIN 810463738
Bank NL79 RABO 0367552876 t.n.v. Associatie Hospicezorg Nederland

Beleidsplan, financiële verantwoording en begroting

Beleidsplan AHzN

Beleidsplan AHzN_ANBI_juli2021.pdf

Financiële verantwoording 2022

Jaarverantwoording AHzN 2022.pdf

Begroting 2023

Begroting AHzN 2023b-def.pdf

Formulier publicatieplicht ANBI

Standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-AHzN_def_21062021.pdf

Het bestuur van de AHzN is in 2018, samen met een aantal initiatiefnemers, waaronder de heer Ros van Stichting Cini de Wind, activiteiten gestart om financiële middelen te werven waarmee een belangrijk deel van de kosten van de noodzakelijke projecten van de AHzN bekostigd kunnen worden.
Het bestuur is dankbaar voor betrokkenheid en de toezeggingen tot financiële bijdragen van een aantal vrienden- en steunstichtingen van de leden van de AHzN.

Hiermee kunnen we ons blijvend sterk maken voor hoogwaardige hospicezorg. Waarbij wij de nadruk leggen op kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de AHzN of de bestuurssecretaris: secretariaat@ahzn.nl.

Pin It on Pinterest

Share This