De Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) is op 17 juni 2021 toegetreden tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).
Voor zorgvragers en hun naasten heeft samenwerking binnen één landelijke organisatie, de coöperatie PZNL, een meerwaarde voor de verbetering van de palliatieve en terminale zorg. Het combineren van de kennis van een breed netwerk in de palliatieve zorg en de dagelijkse praktijk van de hospices is een goede stap in de richting van de verdere ontwikkeling van hoogwaardige palliatieve en terminale zorg in Nederland.

AHzN maakt zich sterk voor hoogwaardige, maatschappelijk verantwoorde hospicezorg

De toetreding tot PZNL betekent voor AHzN een intensievere samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs, publieksvoorlichting en netwerkzorg samen met de andere PZNL leden. Angela Kallewaard, voorzitter AHzN: ‘In dit samenwerkingsverband brengen we onze kennis van, en ervaring met de dagelijkse praktijk in de hospicezorg in. Ook dragen we op deze manier bij aan het terugdringen van de versnippering in het palliatieve landschap’. 
Samen werken aan palliatieve zorg

De maatschappelijke behoefte aan hospicezorg zal de komende jaren steeds verder toenemen, waardoor de noodzaak tot samenwerken en het zo goed mogelijk integreren van hospicezorg binnen palliatieve zorg groot is. De keuzevrijheid van de cliënt, toenemende vergrijzing en druk om zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving verzorgd te worden maken de noodzaak tot een eenduidige visie en handelen in de palliatieve zorg alleen maar groter. ‘PZNL is enorm verheugd met AHzN als nieuw lid van de coöperatie. Met deze samenwerking breiden we de diversiteit binnen de coöperatie uit en is PZNL steeds beter in staat een groter deel van het palet van de palliatieve zorg in ons land te vertegenwoordigen. De dialoog op het PZNL-platform wordt daarmee breder en dieper en geeft meerwaarde aan de doorontwikkeling van de palliatieve zorg’ aldus PZNL-bestuurder Saskia Teunissen. ‘Met de toetreding wordt ook recht gedaan aan de vliegwielfunctie die AHzN begin 90er jaren heeft gehad met het in gang zetten van een bredere kijk op palliatieve zorg. De associatie heeft hierin een belangrijke initiërende rol gespeeld.’

Over AHzN

De Associatie Hospicezorg Nederland is in 2014 ontstaan als opvolger van de Associatie High Care Hospices (AHCH) die in 1999 is opgericht. AHzN maakt zich sterk voor hoogwaardige hospicezorg met nadruk op kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding. De 48 AHzN-leden bieden zorg volgens het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg, waarbij de zorg binnen de hospices wordt getoetst aan de hand van het keurmerk PREZO Hospicezorg. Door het uitvoeren van innovatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek draagt AHzN bij aan het inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken van de kwaliteit van de geleverde hospicezorg en het borgen van hoogwaardige expertise. Uiteraard past bij deze ambities een stevig fundament op landelijk niveau van eenduidige, passende en robuuste financiering.

Over PZNL

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Dit vraagt om een krachtige dialoog om alle partijen betrokken bij vraagstukken in de palliatieve zorg te verbinden en uit te nodigen om samen te gaan en blijven werken. PZNL vormt de uitdagende werkplaats waarin leden en tal van andere partners samenwerken aan doorontwikkeling van de palliatieve zorg en de aandacht daarvoor binnen de samenleving. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt daarbij het kompas en Palliaweb de digitale vindplaats.

Pin It on Pinterest

Share This