Een stevige impuls van 150 miljoen euro voor de palliatieve zorg, maar de financiering van de hospicezorg heeft nog nadere uitwerking en concretisering nodig.

De Associatie Hospicezorg Nederland is verheugd dat dat in totaal €150 miljoen beschikbaar komt
om de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg tot 2027 te verbeteren. Minister Helder geeft
hiermee duidelijk invulling aan de passage “We versterken de palliatieve zorg inclusief hospices” in
het Coalitieakkoord. De minister heeft daad bij het woord gevoegd, en dat valt te prijzen.

De Associatie Hospicezorg Nederland juicht toe dat er een landelijke bewustwordingscampagne start.
Het vroegtijdig signaleren van de laatste levensfase en de inzet van palliatieve zorg heeft een positief
effect op de kwaliteit van leven van zorgvragers. Bovendien bevordert deze campagne dat mensen
eerder nadenken op welke plek en met welke wensen zij waardig hun leven willen afsluiten.
Uiteraard is de Asscociatie Hospicezorg Nederland op basis van de ervaringen die zij hebben met
zorgvragers in de hospices bereid om mee te denken over deze campagne en daar daadwerkelijk
invulling aan te geven.

Gesignaleerd wordt dat in de toekomst de zorgvraag naar hospicezorg snel zal toenemen. Daar zijn
voldoende middelen voor nodig: voor de formele en de informele zorg. In de brief zien we in veel
aandacht voor de informele zorg zoals vrijwilligers, essentieel voor onze hospicezorg. Die aandacht is
terecht en dat zien we als een positieve ontwikkeling.

Geen urgentie bij verzekeraars
Het is goed dat de brief ingaat op een toekomstvisie bekostiging palliatieve zorg, maar nadere
uitwerking is hard nodig. Een robuuste en toekomstbestendige financiering van de formele
hospicezorg past hier naadloos in. De sector heeft zelf al een voorzet gegeven voor een
financieringssysteem dat ervoor zorgt dat de huidige hoge tevredenheid van zorgvragers, maatwerk
en kwaliteit in de hospicezorg gehandhaafd blijven. Maar tempo en een heldere koers zijn geboden
omdat nu al de financiering van de reguliere zorg reeds als knellend wordt ervaren. Het ontbreekt bij
de zorgverzekeraars aan urgentie om dit vraagstuk nu aan te pakken, laat staan straks als de
zorgvraag door de dubbele vergrijzing in al zijn complexiteit en omvang toeneemt. De Associatie
Hospicezorg Nederland hoopt dat minister Helder ook dit dossier in het belang van de zorgvragers
snel en adequaat kan oplossen. Maar daar hebben we alle vertrouwen in.

Voor meer informatie zie: https://bit.ly/3NX24Vx

Pin It on Pinterest

Share This