Het coronavirus stelt de zorgsector voor grote uitdagingen. Het virus raakt iedereen.
De AHzN vindt het belangrijk om in kaart te brengen of en hoe high care hospicezorg op dit moment wordt uitgevoerd.
Wij vragen onze leden elke 2 weken een vragenlijst in te vullen om zodoende een goed beeld te krijgen van de gevolgen die het virus heeft op de zorgverlening.

De antwoorden geven inzicht in het effect van de crisis op de 45 bij ons aangesloten hospices.


Effect op de capaciteit en de organisatie

 • De bed-capaciteit is in driekwart van de hospices gelijk gebleven. In sommige gevallen is de capaciteit verlaagd, in 2 hospices is de capaciteit iets uitgebreid.
 • De belangrijkste reden om de bed-capaciteit te verlagen is de verminderde beschikbaarheid van personeel en vrijwilligers.
 • Hospices die de capaciteit hebben uitgebreid, geven als reden de toenemende vraag vanuit de thuissituatie en het ontlasten van de druk voor ziekenhuizen.
 • In een aantal hospices is coronabesmetting vastgesteld bij gasten en/of medewerkers. Slechts één hospice heeft hierdoor haar deuren moeten sluiten.
 • Hospices doen er alles aan om het hospice corona-vrij te houden, voor zowel de veiligheid van de gasten als die van de zorgmedewerkers. Dit vraagt om gepaste maatregelen.

Beschikbaarheid middelen en mensen

 • Een derde van de hospices geeft aan dat er te weinig persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Het gaat hierbij vooral om mondkapjes, schorten en handschoenen maar ook om bijvoorbeeld handalcohol.
 • Hospices maken zich zorgen over de personele bezetting. Een uitbraak van corona binnen een hospice kan een reëel risico betekenen voor de continuïteit van de geleverde zorg.
 • Het aantal beschikbare zorgmedewerkers is met ongeveer 15% gedaald, de groep beschikbare vrijwilligers is met ruim de helft afgenomen,
 • In bijna de helft van de hospices worden op dit moment al langere en/of extra diensten gedraaid door zorgmedewerkers. Daarnaast geeft de helft van de hospices aan dat er extra medewerkers zijn aantrokken om de crisis het hoofd te bieden.

Financiële gevolgen

 • De financiële effecten voor de hospices lijken aanzienlijk: de personeelskosten zijn hoger door het draaien van extra diensten en het inhuren van externen. Ook de materiaalkosten zijn gestegen. Daarnaast is er inkomstenderving door de lagere bedbezetting

Actieve bijdrage AHzN-hospices

 • AHzN-hospices zijn actief betrokken bij regionale initiatieven om extra zorg te bieden aan COVID-patiënten. Voorbeelden hiervan zijn het oprichten van palliatieve units, het starten van een regionaal corona palliatieteam, medewerkers uitlenen aan cohort afdelingen en overleg met ziekenhuis en VVT over de capaciteitsverdeling.

Deze informatie wordt komende tijd elke 2 weken uitgevraagd bij de leden en geactualiseerd.

Pin It on Pinterest

Share This